SEA-TEK INFO

 

 

 

Sea-Tek din leverandør av maritimt utstyr og tjenester.

 Hovedvirksomhet

 • Sea-Tek Power  –  Leverer fremdriftsanlegg og vannjetsaggregater basert på kjente merkenavn.
 • Sea-Tek Service – Utføre service og vedlikehold til arbeidsbåter.
 • Sea-Tek Supply –  Import og distribusjon av maritime høykvalitets produkter.

Visjon

Sea-Tek skal gjennom å tilby høykvalitets produkter, fleksibilitet og godt omdømme gi kunden en bekymringsløs hverdag.

Kjerneverdier og etiske retningslinjer

For å sikre at vi lever opp til vårt ansvar og de forventninger som stilles til oss, har vi formulert et felles verdigrunnlag og et sett med etiske retningslinjer.

Kjerneverdier

Våre kjerneverdier – profesjonalitet, sannferdighet, lønnsomhet og samhandling – er styrende for hvordan vi oppfører oss mot hverandre og våre kunder.

 • Profesjonalitet betyr å skape gode kundeopplevelser for våre kunder.
 • Sannferdighet betyr at alt vi gjør skal tåle dagens lys – en forutsetning for tillit og positivt omdømme.
 • Lønnsomhet er grunnlaget for all forretningsdrift – det handler om lønnsomhet og å se nye muligheter med fokus på kundens behov.
 • Samhandling er en betingelse for gode enkeltprestasjoner. Det krever at alle forstår selskapet mål, spilleregler og rollefordeling – og gleder seg over andres suksess.

Etikk

Sea-Tek’s etiske retningslinjer omfatter følgende forhold:

 • Etterlevelse av lover, regler og styrende dokumenter
 • Menneske- og arbeidstakerrettigheter
 • Helse, miljø og sikkerhet
 • Klima og miljø
 • Forretningsetikk
 • Leverandøroppfølging

Kvalitet

Målsettingen til Sea-Tek AS er å levere tjenester og produkter av høy kvalitet som oppfyller våre kunders krav, forventninger og behov. Våre tjenester skal også oppfylle krav satt av myndigheter og av bedriften selv. Sea-Tek AS skal levere avtalt produkt og tjeneste til rett tid og pris. Vi har etablert og dokumentert et ledelsessystem som er sertifisert etter NS-EN ISO 9001:2015 standard. Ledelsessystemet er en del av vårt overordnede styringssystem og skal sikre etterlevelse av selskapets interne prosedyrer, samt kundenes krav og forventinger.

HMS

Bedriften skal i all sin virksomhet være i samsvar med gjeldende lover og forskrifter, og jobbe systematisk for å oppfylle de krav det offentlige og andre setter for å ivareta et godt og sikkert arbeidsmiljø.  I tillegg skal bedriften i all sin virksomhet handle på en etisk, bærekraftig og sosialt ansvarlig måte for å hindre skader på mennesker og miljø. Målet er en HMS-standard som gir de ansatte et best mulig fysisk og psykologisk arbeidsmiljø. Gjennom systematisk HMS-arbeid skal vi sikre en god og trygg arbeidsplass, redusere arbeidsrelatert sykefravær, og minimalisere faren for at det skjer ulykker og skader på ytre miljø.