Samsvarsvurdering

Formål

Sikre at kvalitets- og miljøstyringssystemet er etablert, bygd opp og dokumentert i hht. Norsk Standard og sertifiseringskrav. Videre sikre at systemet blir vedlikeholdt i samsvar med til enhver tid gjeldende lovbestemte krav.

Ansvar

Daglig leder skal sikre at samsvarsforpliktelser ved myndighetskrav og andre krav angående ytre miljø blir identifisert, og skal etterse at samsvarsevaluering blir gjennomført.

Når/Hvordan

Oppdateres fortløpende og skal inngå i ledelsens gjennomgåelse.

Ved årlig gjennomgang av miljøaspektliste og vesentlige miljøaspekter skal man oppdatere henvisninger til lover, forskrifter, andre interne og eksterne krav.

Kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene

Gjennomføring

Avviksmelding (faktiske hendelser, nesten-uhell og forbedringsområder)
Alle ansatte har plikt til å melde fra om uønskede, faktiske hendelser, nesten‐uhell, risikoforhold og forbedringsområder som er knyttet til ytre miljø. Ytre miljø-hendelser skal meldes i avvikssystemet.

HMS‐runde
Funn fra HMS-runden som krever tiltak legges inn i HMS-handlingsplan.

Lover og forskrifter

Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og lokaler

Forskrift om utførelse av arbeid

Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff

Internkontrollforskriften

Kjemikalieregelverket

Avfallsforskriften

Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid